Säkerhet och risker

Alla investeringar innebär risker. Hur stora dessa är varierar, precis som olika investerare är beredda att ta olika stora risker. Här kan du läsa mer om generella risker relaterade till investeringar och till SaveLend, samt hur de kan hanteras eller mitigeras.

Säkerhet och risker

Alla investeringar innebär risker. Hur stora dessa är varierar, precis som olika investerare är beredda att ta olika stora risker.

Här kan du läsa mer om generella risker relaterade till investeringar och till SaveLend, samt hur de kan hanteras eller mitigeras.

Ett blått kassaskåp med en gul sköld

Så blir du en framgångsrik investerare

De flesta som investerar har ett mål i sikte. Vare sig det är en båt, insats till en lägenhet eller bara ett bekvämare liv, är det spännande att se hur investeringar hjälper en att nå dit. För att du ska lyckas med dina sparmål har vi därför fyra tips som hjälper dig på vägen.
 • Sprid dina investeringar i olika tillgångsslag

  Att hantera risken i sitt sparande är viktigt. Ett effektivt sätt att göra detta är genom diversifiering.

  Diversifiering kan ske genom att investera i olika typer av tillgångar såsom aktier, fonder och krediter och därmed minska riskerna med sitt sparande.

 • Välj investeringstyper med omsorg

  Även om det är viktigt att du sprider dina investeringar, är det likaså viktigt att du väljer investeringstyper med omsorg.

  Se istället till att du har en strategi för dina investeringar som inkluderar en plan för riskspridning, som att investera delar av ditt kapital hos SaveLend.

 • Fokusera på det du kan kontrollera

  Framgångsrika investerare vet att de inte kan påverka globala händelser och får inte panik över kortsiktiga fluktueringar i marknaden. I de flesta fall lönar det sig att sitta still i båten, snarare än att försöka förutsäga dippen - förutsatt att du inte behöver det investerade kapitalet kortsiktigt.

 • Tänk långsiktigt

  Att köpa högt och sälja lågt är en av de vanligaste misstagen som investerare gör. Framgångsrika investerare eftersträvar inte att bli rika snabbt, utan följer snarare en långsiktig plan för att bli ekonomiskt oberoende på sikt.

SaveLend - Säkerhet och risker med investeringar

Vi gillar riskspridning

Ingen investeringstyp är helt utan risk. Det gäller för aktier och fonder såväl som krediter. Att förstå olika typer av risker och veta hur de mitigeras är därför viktigt för dig som investerare.
 
Riskspridning är grundläggande för att minska risken när du investerar och betyder i princip att du sprider ut ditt kapital i olika investeringar istället för att lägga alla ägg i samma korg. Vi på SaveLend tog detta ytterligare ett steg genom att erbjuda  flera olika kredittyper samt automatiserade investeringar för att sprida ut kapital. När du investerar hos oss placeras ditt kapital smidigt och enkelt  i hundratals olika krediter. För dig som investerare innebär det både ökad riskspridning och flera valmöjligheter.

Risker och hur vi hanterar de

Oavsett vilka förutsättningar du har som investerare och vad vi på SaveLend gör för att sprida risker, är det viktigt att förstå att alla investeringar medför risker. Nedan går vi igenom vanliga frågor och svar kring risker och riskhantering kopplade till investeringar generellt samt specifikt för SaveLend.
 • Ibland händer det saker i ens liv som gör att man behöver ta ut sina pengar, vare sig det är en förutsedd eller oförutsedd händelse. Därför tillhandahåller SaveLend en andrahandsmarknad för krediter.

  Så hanteras risken:

  • På vår andrahandsmarknad kan du sälja dina investerade krediter till andra investerare på plattformen mot en avgift. På så sätt frigörs pengar som du sedan kan överföra till ditt bankkonto.
 • Om en låntagare (företag eller privatperson) till en av dina kreditinvesteringar inte kan betala sitt lån, finns risken att en kredit förfaller.

  Så hanteras risken:

  • Investera i krediter med vidareförsäljningsavtal. Det innebär att om en låntagare inte betalar lånet du investerat i så säljs din andel vidare till ett inkassoföretag, som betalar ett reducerat pris och på så sätt får du tillbaka majoriteten av kapitalet som var investerat i krediten. Kapital som du direkt kan återinvestera, istället för att binda det i inkassoprocesser som kan ta flera år.
  • Investera i krediter med någon form av säkerhet, som till exempel fastighetskrediter via Projektfinansiering. En säkerhet vid ett lån möjliggör att långivaren kan få tillbaka hela eller delar av sitt kapital om lånet förfaller. Det sker exempelvis genom att huset - det vill säga säkerheten - säljs för att återbetala skulden.
  • De krediter som erbjuds hos SaveLend har en tydligt presenterad målränta. Utöver kreditens faktiska avkastning tar denna siffra bland annat höjd för kredittypens beräknade risk för kreditförluster. Det innebär att det generellt sett är högre avkastning på de lån som har högre risk för kreditförluster.
  • Sprid ut ditt investerade kapital i flera olika kredittyper och kreditförmedlare för att minimera den totala påverkan på ditt kapital om en kredit du investerat i förfaller.
 • Risken finns att en låntagare inte kan amortera på förfallodatum, utan betalar efter förfallodatum.

  Så hanteras risken:

  • Investera i krediter där dröjsmålsränta läggs till vid sena återbetalningar. På SaveLends plattform kan du enkelt se vilka krediter som har dröjsmålsränta och vilka som inte har det.
 • För att du ska få avkastning på ditt kapital måste du investera det. Om du har kapital hos SaveLend som inte investeras i krediter, är det därmed en risk i sig. Vår målsättning är att investeringsgraden på ett konto som har alla kreditförmedlare aktiverade ska vara 100 %.

  Så hanteras risken:

  • Aktivera strategi för din depå och se till så att du inte valt för snäva inställningar. Vår ränterobot automatiserar dina investeringar, vilket gör att ditt kapital i större utsträckning är investerat.

 • De krediter som finns på SaveLends plattform tillhandahålls av kreditförmedlare. Om en kreditförmedlare går i konkurs innebär det en risk.

  Så hanteras risken:

  • Innan SaveLend godkänner att en kreditgivare finansierar sina krediter via plattformens investerare genomgår denne noggranna kontroller. Bland annat säkerställs att låneförmedlaren uppfyller god kreditgivningssed samt har god historisk avkastning i kreditportföljen, för att säkerställa en hög kvalitet på de krediter som SaveLends investerare senare tar del av.
  • Utifrån ovan nämnda kontroller, fastställs en målavkastning för varje kredittyp som kreditgivaren tillhandahåller. Målavkastningen ger en uppskattning för vilken avkastning som kredittypen kan förväntas ge efter kreditförluster och avgifter.
  • Det är en god idé att sprida ut investeringarna i olika kredittyper och kreditgivare för att minimera risken för kreditförluster. Det görs enkelt med hjälp av SaveLends automatiserade investeringsmotor, SmartInvest.
 • SaveLend vidtar olika säkerhetsåtgärder, bland annat:

  Så hanteras risken:

  • Du som investerare äger fordringsrätten i den investerade krediten, inte SaveLend. Det innebär att du har möjlighet att få tillbaka dina investeringar från kreditförmedlaren direkt.
  • SaveLend har ett riskramverk där bolagets risker hanteras och bevakas kontinuerligt. Det innebär att riskerna skulle flaggas i god tid innan för det fall omständigheter som kan leda till en konkurs skulle kunna uppstå och att åtgärder för att förhindra detta omgående kan vidtas.
  • SaveLend har tillstånd via Finansinspektionen och med det följer att det är Finansinspektionen som utövar tillsynen att SaveLend följer tillämpliga regelverk och förordningar. Detta sker bland annat genom kontinuerliga rapporteringar.
  • SaveLend har en oberoende intern revisor som säkerställer att bolaget har implementerat rutiner och processer för att säkerställa att vi följer tillämpliga regelverk.
  • SaveLend har en oberoende Riskfunktion som granskar och följer upp bolagets riskramverk.
  • SaveLend har en auktoriserad revisor som granskar de finansiella rapporterna och uppföljningarna, för att i god tid kunna vidta åtgärder vid behov.
 • Självklart agerar alltid SaveLend i enlighet med de regulatoriska förutsättningarna. Om nya lagar eller förordningar introduceras som delvis begränsar eller helt hindrar SaveLend från att operera, medför det därmed en risk.

  Så hanteras risken:

  • SaveLend bevakar kontinuerligt uppdateringar och förändringar av lagar och regler som påverkar verksamheten. Det gör att vi löpande kan vidta åtgärder som krävs för att efterleva dessa, samt uppdatera vår verksamhet för att agera ifrån de nya förutsättningarna.
 • Att marknaden ändras och att värdet på investeringar påverkas negativt är alltid en risk när du investerar. Detta inkluderar effekter från exempelvis pandemier, finanskriser och geopolitiska kriser.
   
  Dessa händelser tenderar att påverka hela marknader åt gången, vilket innebär större påfrestningar utöver risken att förlora sina tillgångar.

  Så hanteras risken:

  • Diversifiera dina investeringar i olika tillgångsslag och geografiska områden.
  • Andrahandsmarknaden kan hjälpa dig frigöra kapital om du är i behov av pengar tidigare än tänkt.

Lär dig mer om kreditinvesteringar och SaveLend

 • Varför ska du investera i krediter?

  Få svar på vanliga frågor om investeringar i krediter, som:

  • Vilken avkastning kan du få?
  • Hur mycket ska du investera i krediter?
  • Varför ska du investera via SaveLend?
  Läs mer
 • Så fungerar SaveLend

  Lär dig mer om hur SaveLend fungerar, bland annat:

  • Hur sparstrategier fungerar
  • Hur du investerar via SaveLend
  • Hur du sätter in pengar
  Läs mer
 • Varför SaveLend?

  Perfekt för dig som vill veta mer om exempelvis:

  • Hur vi arbetar med att sprida risker
  • Vilka kredittyper vi erbjuder
  • Hur krediter kvalitetssäkras
  Läs mer