När kredittagaren inte
betalar

Vad händer när kredittagaren är försenad med sitt lån eller inte betalar alls?

Här nedan kan du  följa hela flödet steg för steg:

 
Konsumentkrediter
 
Om en avisering inte betalas i tid sänds en betalningspåminnelse. Om aviseringen trots påminnelsen inte regleras
inom 30 dagar meddelas kredittagaren att lånet kommer att sägas upp i sin helhet om betalning inte sker.
Saknas betalning efter ytterligare 30 dagar sägs lånet upp och hela krediten förfaller till omedelbar betalning. 

Se hela flödet nedan:
  •  
Consumer credits LoanStep - SV
 
Företagslån
 
Om en avisering inte betalas i tid sänds en betalningspåminnelse. Om aviseringen trots påminnelsen
inte regleras efter 30 dagar meddelas kredittagaren att lånet kommer att sägas upp i sin helhet om betalning inte sker.
Därefter sägs lånet upp och hela krediten förfaller till omedelbar betalning. De säkerheter som
låntagaren ställt för krediten realiseras, såsom personlig borgen, företagshypotek eller annan säkerhet.

Se hela flödet nedan:
  •  
SME Loan - SV
 
Fakturaköp med regress
 
Om en köpt faktura med regress inte betalas på förfallodagen, sänds en betalningspåminnelse.
Om betalning fortfarande saknas efter 15 dagar regressas fakturabeloppet till fakturautställaren som
blir återbetalningsskyldig för den aktuella fakturan. Om varken fakturamottagare eller fakturautställare reglerar
beloppet överlämnas ärendet till inkasso.

Se hela flödet nedan:
  •  
Invoice purchace with recource - SV
 
Fakturaköp utan regress
 
Om en köpt faktura med kreditförsäkring inte betalas på förfallodagen, sänds en betalningspåminnelse.
Om betalning fortfarande saknas efter 30 dagar överlämnas fakturan till inkasso för hantering. Om fakturan
trots inkassoåtgärder inte har reglerats efter 90 dagar begärs ersättning från kreditförsäkringsbolaget.

Se hela flödet nedan:
  •  
Invoice purchace without recource - SV
 
Fastighetslån
 
Om något skulle gå fel och låntagaren inte kan betala tillbaka fastighetslånet, sägs lånet upp och hela
krediten förfaller till omedelbar betalning. I samband med att lånet sägs upp överlämnas krediten
direkt till inkasso för fortsatt hantering. Den pant i fastighet som låntagaren ställt som säkerhet för krediten realiseras,
vilket innebär att fastigheten utmäts av Kronofogdemyndigheten som säljer den på exekutiv auktion. En sådan process
är, när den infaller, vanligen tidskrävande och det kan tillkomma kostnader för hantering av fastighetspanten. 

Se hela flödet nedan:
  •  
Real estate credits -SV-1
 
Importfinansiering
 
Om en faktura inte betalas på förfallodagen, sänds en betalningspåminnelse.
Om betalning fortfarande saknas efter 15 dagar regressas fakturabeloppet till fakturautställaren
som blir återbetalningsskyldig för den aktuella fakturan. 

Se hela flödet nedan:
  •  
Import finances - SV
 
Notera att SaveLend's kreditavdelning, med särskilt fokus på företagskrediter, har befogenhet att avvika från den standardiserade arbetsprocessen om det bedöms att det finns en större möjlighet att återfå det utlånade
kapitalet och den ackumulerade räntan genom att skapa en skräddarsydd återbetalningsplan eller genomföra andra lämpliga åtgärder som tar hänsyn till den komplexitet som vissa företagssituationer kan innebära.
 
  •