Treyd

Treyd är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Genom Treyd får investerare på SaveLends plattform tillgång till importfinansiering, en ny kredittyp på investeringsplattformen där kapitalet används till att frigöra rörelsekapital för snabbväxande importbolag. 

Genomsnittsinvesteringen per kredit hos Treyd är 335 000 kronor, men hos SaveLend går du ihop med andra investerare på plattformen för att tillsammans täcka kapitalbehovet. På så vis begränsas också koncentrationsrisken i respektive kredit.

Detta är en möjlighet att investera i företagskrediter med kort duration som ger goda förutsättningar för kontinuerligt kassaflöde på din SaveLend-depå. 

 • Investera i importfinansiering med kort duration

 • Finansiera tiden från färdig produktion till försäljning för snabbväxande importbolag

 • Investera tryggt — Treyd har en omfattande kreditvärderingsmodell och historiskt små kreditförluster

Så fungerar Treyd

Innan du har möjlighet att investera i en kredit, går både SaveLend och kreditgivaren, exempelvis Treyd, igenom flertalet steg. Detta innefattar bland annat att SaveLend granskar Treyd genom att exempelvis se över historisk kreditportfölj, förväntade volymer och att de följer god kreditgivningssed. Baserat på denna granskning har Treyd godkänts som extern kreditgivare på investeringsplattformen.

De fyra stegen från behov till investeringsmöjlighet:
 • Steg 1

  Ett importföretag har beställt varor och skickar en ansökan till Treyd om att få hjälp med finansiering av varorna från att produktionen är färdig till dess att varorna är levererade till importören och kan börja säljas.

 • Steg 2

  Treyd, som är en av SaveLend granskad och godkänd kreditgivare, går igenom ansökan från företaget. Om låneansökan möter Treyds krav godkänns den.

 • Steg 3

  Treyd publicerar krediten på SaveLends plattform. Investerare på SaveLend får möjlighet att investera i dessa krediter.

 • Steg 4

  Importören återbetalar amortering och ränta till SaveLends investerare. Det är så du får din avkastning!

Vill du veta mer om Treyd?

Du som vill veta mer om Treyd kan besöka deras hemsida där du kan läsa mer om Treyd's erbjudande, vad deras kunder tycker om tjänsten samt ta del av vanliga frågor och svar om importfinansiering.

SaveLend - Om vår kreditförmedlare Treyd

Frågor och svar om Treyd

Här hittar du information kring vanliga frågor och svar gällande Treyd. 
 • Treyd grundades i slutet av 2019 med visionen att bolag som handlar med fysiska varor ska kunna växa lika snabbt som de som erbjuder digitala.

  Treyd är en köp nu, betala senare-tjänst för internationella leverantörskedjor. Genom att betala sina kunders leverantörsfakturor och låta kunderna betala upp till 120 dagar senare hjälper de till att frigöra viktigt rörelsekapital som möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för importörerna.

 • De risker som finns kopplade till att låna ut pengar till företag hanterar Treyd genom en noggrann egenutvecklad kreditgivningsmodell som baseras på företagets finansiella ställning och extern ratingdata. Modellen lägger särskild vikt vid företagens förmåga att omvandla sina omsättningstillgångar till kontanter. Treyd tittar på hur kreditvärdigt bolaget bedöms av externa parter men fördjupar sig också i företagets rörelsekapital, korta skulder mot korta fordringar, eftersom de krediter som ges är på maximalt 120 dagar. 

 • Treyds krediter har sedan en tid tillbaka varit tillgängliga i mindre skala på investeringsplattformen. Då som en del av den interna kreditförmedlaren SBL Finans Fakturaköp då de inkommit via faktureringsplattformen. Under denna period har importkrediterna varit föremål för dubbel kontroll, både Treyds egna och SaveLends kreditkontroll. Detta upplägg är ett sätt för SaveLend att ansluta nya kreditförmedlare på ett noga kontrollerat sätt då det ger en testperiod där SaveLend har full insyn i vilka krediter som godkänns av kreditförmedlaren. På så vis har SaveLend kunnat säkerställa kvaliteten i såväl krediter som Treyds hantering.

 • Efter en omfattande testperiod där SaveLend granskat Treyds processer samt övervakat samtliga krediter som godkänts har Treyds modell visat sig hålla så god kvalitet att de lanserats som extern kreditförmedlare. Detta innebär att importfinansiering nu är en tillgänglig kredittyp på investeringsplattformen.

  Initialt kommer samtliga krediter som täcks av kreditförsäkring – där den större delen av beloppet är försäkrat mot kreditförluster, att godkännas automatiskt på plattformen. De importkrediter som ej omfattas av kreditförsäkring kommer även fortsättningsvis att bedömas av SaveLends kreditkommitté. 

 • Treyd riktar sig till snabbväxande produktföretag och passar bäst för företag som köper och säljer färdiga varor, har en god tillväxtpotential samt ett årsbokslut med omsättning på 2 000 000 kr eller mer. Vilken typ av produkter kunderna importerar varierar, det kan röra sig om allt från elektronik till konfektion.

  Den gemensamma nämnaren är att det är faktiska produkter som producerats i ett land och ska distribueras i ett annat. I leverantörskedjan, från färdig produkt till försäljning, hjälper Treyd till att frigöra rörelsekapital för sina kunder. Detta gör de genom att finansiera leverantörsfakturan för produkterna och ge upp till 120 dagar betaltid till importören.

Kom igång med SaveLend i 4 enkla steg:

 1. 1
  Skapa ett konto hos SaveLend
 2. 2
  Överför valfritt belopp
 3. 3
  Använd våra standardinställningar eller skräddarsy din investeringsstrategi
 4. 4
  Dina pengar investeras automatiskt